Foderautomat C3000

Instruktion svenska för CatMate C3000
1. Introduktion
Tack för att du valde denna automatiska foderautomat från CatMate.
Med den här foderautomaten kan du programmera upp till 3 måltider under en 24-timmarsperiod medmöjlighet att dosera en eller flera enheter med foder på ungefär 10 g/enhet.
Du kan dessutom utfodra med extra måltider utöver dessa programmerade mål. Det finns dessutom för husdjur med särskilda kostkrav (t ex diabetes husdjur) en "frekvent utfodrings" alternativ som kommer att fördela programmerade måltider under en längre tidsperiod.
För att säkerställa att programmeringen inte kan ändras av djuren så måste man trycka med lite kraft på knapparna för att få programmeringen att fungera.
Om du startar programmeringsprocessen och överger den innan den är klar, kommer operativsystemet att stänga ned programmeringen efter 60 sekunder och den aktuella tiden visas.
Din foderautomat är tillverkad av material av högsta kvalitet och är monterad för att uppfylla stränga kvalitetskrav.
Men vi rekommenderar att före användning övervakar dess korrekta funktion under en period av minst 3 dagar.
Foderautomaten ger ifrån sig ett ljud när den serverar mat. Bullret kan skrämma skygga djur först, men de kommer snart lära sig att associera ljudet med att det är matdags.
Mataren är utformad för att användas med torra (ej fuktiga) livsmedel med en maximal storlek på 16 mm För att säkerställa driften rekommenderar vi att man inte utfodrar med mindre bitar än ärtstorlek.
När du lämnar ditt husdjur, säkerställ att katten har tillräcklig med vatten och toalettarrangemang.
Husdjur, i synnerhet valpar och kattungar, får inte lämnas ensamma under långa perioder utan att någon regelbundet kontrollerar att allt är bra.

2. Montering av batterier
2,1 Lyft behållaren ur basenheten.
2,2 Vänd basenheten och ta bort batteriluckan genom att lossa låsclipset.
2,3 Sätt i 4 batterier av god kvalitet (alkaliska "C" batterier) med hjälp av orienteringssymbolerna markerade i botten av batterifacket. Sätt tillbaka batteriluckan. God kvalitet alkaliska batterier räcker vanligtvis ungefär 12 månader (beroende på användning). Du kan använda alla populära batterier inklusive uppladdningsbart och 1.5V litiumbatterier men batteriindikatorn kommer bara att fungera korrekt med vanliga alkaliska batterier.

3. Ställa in klockan
3,1 Tryck och håll "TIME" (Fig. 2) i 5 sekunder tills ”timmen” på klockan börjar blinka.
3,2 Tryck på "+" eller "-" för att justera klockan till rätt timme. Håll antingen "+" eller "-" knappen längre än 3 sekunder för att bläddra igenom.
3,3 Tryck på "TIME" knappen och minutsiffran blinkar. Ställ in minuterna med hjälp av '+' eller '-' knapparna.
3,4 Tryck på "TIME" för att spara inställningen.
3,5 Om du vill ändra klockan mellan 12 timmar (AM / PM) och 24 timmars format, tryck och håll ned "TIME" -knappen och inom 3 sekunder trycka på "+" knappen.
Vänta 60 sekunder för att låta displayen sluta blinka och för att klockan skall ställa sig rätt innan du fortsätter med nästa steg.

4. Montering av foderautomaten
4,1 Öppna locket på foderbehållaren (Fig. 1) och ta bort matskålen, utfodring munstycke och matningsmekanismen.
4,2 Tryck munstycket (C1 eller C2) intill den främre öppningen vid basen av behållaren (fig. 1). Se till att öppningen på munstycket är vänt nedåt.
4,3 Montera matskålen genom att placera den i skårorna längst bak på skålen på basenheten och klicka fast de fjädrande clipsen på vardera sidan av skålen i position (Fig. 3).
4,4 För att montera matningsmekanismen:
Sätt försiktigt in matningsmekanismen i den bakre öppningen på basen av behållaren. Håll metalldelen försiktigt mellan finger och tumme, så som visas i Fig. 4.
Rikta in den krökta änden av matningsspiralen(E5) i fördjupningen (I) i den roterande delen av matningsmunstycket (Fig. 5) innan man för in spiralen och låsclipset klickar in på plats.
Montera foderbehållaren på basenheten.

5. Beräkning av dagliga delmåltider
Vi rekommenderar starkt att du kontrollerar din fodertillverkares rekommendationer om den mängd som behövs för att bibehålla din katts hälsa. Många husdjur får för mycket mat och det är både dyrt och skadligt för ditt djurs hälsa.
För att beräkna antalet måltider för ditt husdjurs dagliga behov, gör på följande sätt:
5,1 Fyll behållaren med en lämplig mängd torrfoder (mer än bara ett dagsbehov). För att bibehålla maximal fräschhet rekommenderar vi att högst 10 dagar mat är laddad.
5,2 Fyll matningsmekanismen genom att trycka och hålla "FEED" knappen och inom 3 sekunder även pressa "+" knappen tills displayen visar "10". När matningen stoppats, tryck på "TIME” för att visa klockan igen. Häll tillbaka maten i behållaren.
5,3 Upprepa som 5.2 ovan, men den här gången håller man båda knapparna (FEED och +) tills den dagliga mängden mat har matats ut.
När den önskade dagliga mängden mat visas i matskålen släpper man båda knapparna och mataren kommer att uppdatera sig med informationen. Anteckna numret (antalet utfodringsenheter a´ca 10g) som visas på LCD-skärmen. Efter 60 sekunder återgår skärmen till klockan igen.
5,4 Vi rekommenderar att du väger den utmatade mängden mat och dubbelkollar med leverantörens rekommendationer. Om vikten är korrekt så kommer ditt djurs dagliga giva att vara det visade numret som angetts i 5.3.
Om den är felaktig; häll då tillbaka maten i behållaren och upprepa instruktionen 5,3, och då använder du informationen (numret med antalet utfodringsenheter) från den förra utmatningen på LCD-displayen för att öka / minska mängden av det frammatade fodret.
6. Inställning av måltidernas storlekar
När du har beräknat mängden foder (antalet dagliga foderenheter) för ditt husdjur skall du bestämma hur du vill att antalet enheter skall fördelas över de programmerade måltidernas tidsinställningar. (Exempel: Ditt husdjurs dagliga intag är 20 enheter, de kan då delas upp på tre tidsinställda måltider, tex 6 enheter på morgonen, 8 enheter vid middagstid och 6 enheter på kvällen.)
Alternativt, kan du överväga att använda frekvent utfodring, ett alternativ som beskrivs i avsnitt 13.
Ställ in måltidernas storlekar för varje programmerad måltid tid enligt följande:
6,1 Tryck och håll "FEED" knappen i 5 sekunder. Bokstaven "F" bredvid två nollor ("00") kommer att visas och blinka på displayen. Tryck på "+" eller "-" för att ställa in antalet utfodringsenheter för denna måltids inställning.
6,2 Tryck på "FEED" knappen igen för att ställa in måltid storleken för "måltid 2" (och "måltid 3 ').
OBS: Programmering av matningsenheter till två nollor ("00") visar att foderautomaten är inställd på "off" och måltiden kommer inte att visas när detta förfarande har avslutats.
6,3 När alla måltiders storlekar är programmerade, spara inställningarna genom att trycka på "FEED" knappen.
När inställningarna har sparats, kommer klockindikatorn visas och de programmerade måltidernas indikatorer kommer att visas under de respektive matskåls ikon (Fig. 2). Nästa måltids indikator kommer att blinka.

7. Granska måltidernas mängd
När indikatorklockan visas kan du granska alla dina programmerade måltiders storlekar på följande sätt:
7,1 Tryck på "FEED" knappen - de programmerade foderenheterna för "MEAL 1" visas i 60 sekunder.
7,2 Tryck på "FEED" knappen igen inom 60 sekunder för att visa de programmerade matningsenheter för "MEAL 2" och åter igen för "MEAL 3”.
7,3 Tryck på "FEED" knappen igen för att återgå till klockan.

8. Inställning av tid för måltiderna (Behövs ej för frekvent utfodrings alternativet - gå då till punkt 13)
8,1 Tryck och håll "TIME" intryckt i 5 sekunder tills timmens siffra på klockan börjar blinka.
8,2 Tryck på "TIME"knappen två gånger – timmens siffra och "MEAL 1”-indikatorn blinkar.
8,3 Ställ in utfodringstiden på samma sätt som du ställde in klockan, genom att trycka på "+" eller "-" för att justera timmarna och tryck på "TIME" knappen igen för att justera minuterna.
8,4 När den önskade tiden visas, tryck på "TIME" knappen. Upprepa 8,3 för att ställa in "MEAL 2" och "MEAL 3”.
OBS: Om endast en (eller två) måltider per dag behövs krävs ingen inställningen för "MEAL 2" (och "MEAL 3).
8,5 När alla måltider är programmerade, spara inställningarna genom att trycka på "TIME" knappen tills klock-symbolen visas (efter "MEAL 3”).

9. Granska måltider
När indikatorklockan visas kan du granska alla dina måltiders tidsinställningar på följande sätt:
9,1 Tryck på "TIME" för att visa den programmerade tiden inställd på ”MEAL 1”.
9,2 Tryck på "TIME" knappen igen inom 60 sekunder för att visa den programmerade tiden för "MEAL 2" och återigen för "MEAL 3”.
9,3 Tryck på "TIME" knappen igen för att återgå till klockan.

10. Extra foder (förutom tidsinställda måltider)
Om du vill ge ditt husdjur ytterligare enheter av mat kan du göra det när som helst som helst genom att trycka på "FEED" och "+" knapparna samtidigt. Automaten kommer då att dispensera en enhet av foder. För att öka antalet enheter, håll båda knapparna nedtryckta och LCD-displayen kommer att visa det totala antalet enheter som dispenseras. Släpp båda knapparna och enheten kommer att slutföra sin frammatning. Antalet enheter som frammatats kommer att visas under 60 sekunder.

11 Förtidsutfodring (matar fram nästa måltid tidigare)
Om du vill flytta en programmerad måltid framåt kan du göra det genom att trycka på "FEED" och "-" knappen samtidigt. Automaten kommer då att direkt mata ut nästa måltid och du kan släppa knapparna. Den kommer då att avstå nästa programmerade måltid.
När förtidsutfodring skett (T ex MÅLTID 2) kommer nästa programmerade måltidsindikator (dvs MÅLTID 3) att blinka på displayen och mat kommer inte att fördelas förrän den inställda tiden. Du kan bara förtidsutfodra programmerade måltider för samma dag.

12. Manuell matning (fördelning av kontrollerade portioner på begäran)
Denna funktion gör att du kan ge en förutbestämd mängd mat utan att programmera måltiderna.
Gör på följande sätt:
12,1 Beräkna antalet foderenheter du vill ge per måltid (avsnitt 5).
12,2 Ställ in "MEAL 1” med antalet matningsenheter (avsnitt 6.1). Tryck på "FEED"-knappen.
12,3 Medan "MEAL 2" inställningen blinkar, tryck och håll in "+" och "-" knapparna samtidigt i 5 sekunder tills "OFF" visas.
Varje gång du nu trycker och håller "FEED" knappen i 5 sekunder, kommer den programmerade mängden i "MEAL 1” att matas ut.
För att övergå till automatisk matning igen:
12,4 Tryck och håll "+" och "-" knapparna samtidigt i 5 sekunder.
LCD-skärmen blinkar tills inställningen av klockan återställs.

13. Frekvent utfodring (små flöden med jämna mellanrum)
Med frekvent utfodrings-funktionen kan de dagliga matningsenheterna (avsnitt 5) som skall serveras under loppet av en dag, delas upp i en enhet åt gången. De kommer då med jämna mellanrum mellan en programmerad start och sluttid.
Funktionen är avsedd för husdjur med särskilda kostkrav (t ex diabetiker katter) eller om du vill att reglera hastigheten på djurets födointag.
Start- & sluttider samt foderenheterna programmeras på följande sätt:
13,1 Tryck och håll in "TIME" och "FEED" knappar tillsammans under 5 sekunder tills Frekvent Feed-indikatorn ("F") visas på LCD-skärmen (Fig. 2).
13,2 Tryck och håll "TIME" intryckt i 5 sekunder tills timmens siffra på klockan börjar blinka.
13,3 Tryck på "TIME" knappen två gånger - timmens siffra och "MEAL 1" (starttid) indikatorn blinkar.
13,4 Ställ in starttid på samma sätt som att ställa in klockan, genom att trycka på "+" eller "-" för att justera timmarna, sedan trycka på "TIME" knappen igen för att ställa in minuterna.
13,5 Tryck på "TIME" knappen. "MEAL 3" (sluttid) indikatorn börjar blinka. Upprepa 13,4 för att ställa in sluttiden.
13,6 Tryck på "TIME" knappen, då kommer bokstaven "F" bredvid två nollor ("00") kommer att visas och blinkar på displayen. Tryck på '+' Eller '-' knapparna för att ställa in den totala mängden dagliga foderenheter.
13,7 Tryck på "TIME" för att spara inställningarna.
Skärmvisningen återgår till att visa klockan med "Frequent Feed", "MEAL 1" och "MEAL 3" indikatorerna visas.
För att granska, tryck på "TIME" knappen för att visa starttiden och om igen för sluttiden. Tryck igen för att visa foderenheterna och tryck slutligen för att återgå till klockan.
För att återgå till normal drift, tryck och håll "TIME" och "FEED" knapparna samtidigt i 5sekunder. "Frequent Feed indikatorn försvinner och indikatorn för klockan visas tillsammans med måltidsindikatorer för alla tidigare sparade inställningar som programmerats.

14. Stänga av mataren och slå på
För att stänga av automaten och behålla de programmerade inställningarna:
14,1 Tryck och håll "+" och "-" knapparna samtidigt i 5 sekunder tills "OFF" visas på LCD-skärmen.
Att vända mataren igen:
14,2 Tryck och håll "+" och "-" knapparna samtidigt i 5 sekunder tills LCD-skärmen visar klockan och måltidsindikatorerna.

15. Byte av batterier
När batteriindikatorn (Fig. 2.) blinkar på LCD-skärmen, behöver batterierna bytas ut.
VIKTIGT:
• För att hålla klockan och alla måltider inställningar, måste du ta bort och ersätta alla batterier inom 60
sekunder! Indikatorn för svagt batteri släcks när nästa måltid serveras.
• Tryck inte på några knappar under avlägsnandet eller utbytet av batterierna. Detta kommer att återställa
enhet och du kommer att behöva omprogrammera all inställningarna.

16. Platssäkra automaten
Om ditt/dina husdjur sannolikt kommer att försöka öppna eller välta automaten, rekommenderar vi att den skruvas fast på en lämpligt stor träskiva (eller liknade). Genom följande metod är automaten lätt att ta bort från skivan utan verktyg när det behövs:
16,1 Placera basenheten i önskat läge på skivan. Rita runt botten med en penna.
16,2 Rita en mittlinje på basenhetens kontur på skivan och markera skruvpositionen som visas i fig. 6.
16,3 Välj en lämplig skruv (Fig. 7) och skruva in den i skivan på ett avstånd på 25 mm från kanten och in mot mittlinjen. Detta för att göra det möjligt att ta bort automaten för batteribyte och rengöring.
16,4 Placera basenheten på skruven och skjut in den i rätt läge(fig. 8).
16,5 Passa in basenheten i den ritade konturen och markera med penna den främre skruvpositionen vid den smalaste änden av skruvhålen (H) (se fig. 1).
16,6 Ta bort basenheten från brädet. Applicera de 2 ytterligare skruvarna (enligt 16,3) och ställ tillbaka automaten på skivan (som 16,4). Om nödvändigt kan dessa 2 skruvar skruvas ned ytterligare för att säkra automaten ännu hårdare.
17. Rengöring
Foderbehållaren, locket, utfodringsskål och matningsmekanismen (F) är tillverkade av livsmedelssäkra material som kan diskas i diskmaskin. Rengör basenheten med en trasa fuktad med enbart vatten - tvättmedel och polermedel kan orsaka skada.
17,1 Ta bort matskålen från basenheten genom att hålla i de fjädrande clipsen på båda sidor och dra skålen bort från enheten (Fig. 9).
17,2 Ta lös matningsmekanismen genom att släppa på låsclipset (Fig. 10).
18. Felsökning
18,1 Stopp i matningen
Din foderautomat har genomgått omfattande tester med en mängd torrfoder men i den osannolika händelsen att mataren fastnar, är basenheten programmerad med en automatisk rensnings funktion. Men om mataren är oförmögen att rensa blockeringen, kommer hela LCD-skärmen att blinka. Blockeringen kommer att behöva rensas manuellt, enligt följande:
• Lyft foderbehållaren ur basenheten.
• Rotera matningsmekanism för hand såsom visas i fig. 11 tills maten rör sig fritt igen.
OBS! Innan återmontering av mataren, rekommenderar vi att batterierna byts ut (se avsnitt 15). Också att överväga att använda en annan sorts foder som kan vara mindre benägna att blockering(om det händer mer än 1 gång)
• Montera ihop automaten igen och tryck på "TIME" för att stoppa displayen att blinka och återgå till normal drift igen.
18,2 Displayen svarar inte
I den osannolika händelsen att skärmen inte svarar, vänta 3 minuter innan du försöker trycka några knappar igen. Om full funktion inte återkommer. Ta då ur batterierna under 5 minuter. Byt sedan batterier och återprogrammera foderautomaten.
Copyright/ CRT Zoologiska